Bordrolama & Personel SGK


Bordro en basit tanımıyla işverenin iş karşılığında işçiye yaptığı ödemeyi, tüm vergi ve kesintileriyle birlikte gösteren ve işçi çalıştığı sürece periyodik olarak düzenlenen belgedir.


Ücret bordrosu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde;

“İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.”

şeklinde tanımlanmıştır.

Ücret bordrosu işverenin işçiye ücret ödeme borcunu yerine getirdiğini ispatlayan belge niteliğindedir. Bu yüzden bordronun düzenlenmesi hem işveren, hem de işçi açısından oldukça önemlidir.

Ücret bordrosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir dizi detay vardır. Hem 4857 sayılı İş Kanunu’na, hem 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’n, hem de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar bulunmaktadır. Ayrıca bordro hesabı yapılırken dikkate alınması gereken parametreler bulunmaktadır. Bordro resmi evrak niteliği taşıyan bir belge olduğu için düzenlenmesi ile ilgili şartlara uyulması oldukça önemlidir.

İş Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar;

 • İşçinin adı soyadı
 • Ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem
 • Fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarı
 • Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintiler
 • Ödeme günü
 • İşveren imzası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’na ek olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre de bordroda bulunması gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;

 • İşyeri sicil numarası
 • Bordronun ilişkin olduğu ay
 • Sigortalının adı soyadı
 • Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Ücretin alındığına dair sigortalının imzası

Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 238. maddesine göre ücret bordrosu fatura yerine geçen belgeler arasında sayılmaktadır. Vergi kanunları açısından ücret bordrosu işçilik giderlerini ispata yarayan bir belgedir. Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda işçinin imzasının yanında işveren ya da müdürünün imzası ve bordroyu düzenleyen çalışanın imzasının yer alması gerekmektedir. Bununla birlikte ilgili kanuna göre;

 • Hizmet erbabının adı, soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mührü
 • Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası
 • Birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik ya da parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı

bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler nelerdir?

Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler;

 • Asgari ücret
 • Sosyal güvenlik prim tabanı ve tavanı tutarları
 • Yemek parası tutarı
 • Yol parası tutarı
 • Aile zammı tutarı
 • Çocuk zammı tutarı
 • Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı
 • Asgari geçim indirimi
 • Gelir vergisi tutarı
 • Sakatlık indirimi tutarı
 • Damga vergisi
 • Kıdem tazminatı tavanı
 • Puantaj
 • Brüt ücret
 • SGK matrahı
 • SGK işçi ve işveren primi ve oranları
 • SGK tehlike sınıfları
 • Gelir vergisi matrahı
 • Net ücret
 • Avans
 • Fazla mesai
 • Resmi tatil çalışmaları
 • Yıllık izin
 • Sendika aidatları