7143 SAYILI KANUNA GÖRE VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7143 SAYILI KANUNA GÖRE VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • https://ivd.gib.gov.tr/ internet sitesi üzerinden, Gelir İdaresi / E-TEBLİGAT Kullanıcı Kodu & Şifresi ( parola kısmına ihtiyaç bulunmamaktadır. ) ile site üzerinden giriş yapılır.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna istinaden interaktif vergi dairesi üzerinden başvurular açılmıştır.

https://ivd.gib.gov.tr/ adresi üzerinden GİB/E-TEBLİGAT kullanıcı kodu&şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilir, yaptığınız başvuruları görüntüleyebilirsiniz.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı.

 

1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ve 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç).
  • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları.
  • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
  • Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.
  • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar.

2) Kanun’un kapsadığı dönem

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 31/03/2018 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. 31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ve 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

3) Kanun hükmünden yararlanma başvuru tarihleri

Kanun hükmünden yararlanmak için Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (Temmuz 2018) kadar ilgili kuruma başvurulması gerekmektedir.

Matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi için Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın (Ağustos 2018) sonuna kadar başvuru yapılabilecektir.

Varlık Barışı için ise başvurular 30/11/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

4) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması

Yİ-ÜFE tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacaklar için esas alınan hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; gecikme faizi ve gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.

Burada önemli olan husus, bu Kanun kapsamında yapılacak hesaplamalarda 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranının (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil) dikkate alınacak olmasıdır.

3) ÖDEME PLANI

1) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

  • İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, katsayı uygulanmayacaktır.
  • İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır. İki taksit ile ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %50 indirim yapılacaktır.

2) Taksitle ödeme yapılması

Matrah artırımında hesaplanan veya artırılan vergi istenirse başvuru sırasında azami altı eşit taksitle ödenebilecektir. Diğer taraftan, matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümlerin düzenlendiği Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan düzenleme uyarınca matrah ve vergi artırımında bulunanların bu vergileri, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Diğer hususlarda, taksitle yapılacak ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) 6 eşit taksit için (1,045),

2) 9 eşit taksit için (1,083),

3) 12 eşit taksit için (1,105),

4) 18 eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Kaynak : https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2018-60.aspx