Limited Şirket


Kuruluş detayı hakkında bilgi için tıklayınız..


Kuruluş hizmeti almak ve detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız..


Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketi. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur (TK m. 573/1). TK m. 573/3’e göre limited şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Altıncı Kısım Birinci Bölüm hükümleri uyarınca tek ortaklı limited şirket kurmak mümkün hale gelmiştir. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır. Limited şirketler 10.000 TL esas sermaye ile kurulabilir ve ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması gerekmektedir.

Şirket organları

Limited şirketin kanunen zorunlu olan iki organı vardır. Bunlar tüm limited şirket ortaklarından oluşan genel kurul ile esas sözleşmeyle belirlenen veya genel kurul kararıyla atanan müdür veya müdürlerden oluşan müdürler kuruludur.

Genel kurul

Tüm şirket ortaklarından oluşan genel kurulda, limited şirket ortakları şirket işlerine ilişkin haklarını kullanırlar. Olağan genel kurulun her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması gerekir. Genel kurulu, müdürler toplantıya çağırır. Gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Müdürler

Limited şirketin yönetim ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tek kişi ortaklık kurulması mümkün olduğundan, bu tek kişi ortağın aynı zamanda müdür de olması şarttır. Tek kişi ortak dışında üçüncü şahısların da müdür olarak atanmaları mümkündür. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun mükerrer 35 inci maddesi uyarınca amme alacaklarından dolayı limited şirketin müdürleri müteselsilen ve şahsi mal varlıklarıyla sorumludurlar.


Limited şirketler asgari 10.000 TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. veya bunun katları olması lazımdır.

Kaynak ; Vikipedi, İTO